Frivilliga Radioorganisationen

FRO Södermanland

Kontaktinformation

FRO Södermanland
Terminalgatan 5
641 33 Katrineholm
Besök: Terminalgatan 5
E-post: sodermanland@fro.se

Signalist i Hemvärnet

Hemvärnet har ett stort ansvar för att skydda vårt land. Oavsett var i landet det uppstår problem skall Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna snabbt kunna finnas på plats. Det kan innebära allt från stridsuppgifter av militär art till bevakning av viktiga anläggningar och stöd till det civila samhället, som att hjälpa polisen att söka efter försvunna personer - barn och åldringar eller att hjälpa räddningstjänsten vid större bränder och naturkatastrofer, släcka skogsbränder samt stoppa översvämningar.

Som specialist på ledning och samband kan du placeras i olika befattningar på bataljons-,  kompani- eller plutonsinivå. Utbildning för dig som är intresserad av att bli signalist finns här.

Det är Frivilliga Radioorganisationen (FRO) som har utbildnings- och rekryteringsansvar för sambandspersonal inom Hemvärnet. Är du intresserad av att bli specialist i en sambandsbefattning i Hemvärnet ska du bli medlem i FRO.  Det finns många befattningar vi har ansvar att rekrytera, utbilda och bemanna till: Ledningssystembefäl, stab- och sambandsgruppchefer, sambands- och datatekniker, signalister vid bataljon och kompani. Du som även har gjort GMU eller Värnplikt har även möjlighet att bli Plutonssignalist. Mer information finns nedan.

Personlig utveckling för dig

Det finns stora möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom din militära befattning som signalist. Instruktörstjänst och ledarskapsutbildningar såsom Utveckling av grupp och ledare (UGL), Direkt Ledarskap (DL) och Utvecklande Ledarskap (UL) är något för dig som är intresserad av ledarskap och pedagogik.

 

 

Vad befattning passar dig?

 

Plutonssignalist Hanterar sambandsutrustning inom plutonsledningen,sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i plutonsledningen. Militär GU: GMU eller Värnplikt.
Signalist Hanterar sambandsutrustning på stabsplatsen, sänder och tar emot signalmeddelanden på tråd och radio. Upprättar antenner samt handhar och vårdar tilldelad materiel. Biträder med expeditionstjänst i staben. Militär GU: GU-F eller högre.
Sambands- och datatekniker Ansvarar för vård och funktionskontroll av bataljonens signalmateriel, samt utför enklare reparationer på materielen, laddning av ackumulatorer och upprättar tillfälliga antenner. Militär GU: GU-F eller högre.
Sambandsgruppchef / Stab- och sambandsgruppchef Ansvarar för sambandstjänsten inom staben. Upprättar och betjänar signalförbindelser, genomför tråd- och radiorekognosering inom bataljonen samt hjälper underställda chefer med deras samband. Militär GU: GU-F eller högre. 
Ledningsystembefäl Ansvarar för samband och informationssystem inom bataljonen. I arbetet ingår bland annat att ta fram order för sambandstjänst och lämna förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter. Militär GU: GU-F eller högre.
Signalskyddschef / Ledningsystembefäl Ansvarar för signalskyddet inom bataljonen och föreslår åtgärder för signalskydd. Militär GU: GU-F eller högre.
Chef ledningsystem / Ledningsystembefäl Leder och planerar lednings- och informationssystem inom bataljonen. I arbetet ingår bland annat att ta fram order för sambandstjänst och lämna förslag på prioriteringar av sambandsnät och abonnenter. Militär GU: GU-F eller högre
Sambandsinstruktör Sambandsinstruktör är en tillikabefattning där du utöver din krigsplacering enligt ovan också kan utveckla dina ledar- och pedagogiska egenskaper till att bli sambandsinstruktör på förbandets förekomna lednings- och sambandsmateriel.

Södermanlandsbataljonen
 

Södermanlandssgruppen

Mer om hemvärnet

I Södermanland finns det en hemvärnsbataljon bestående av två insatskompanier och ett bevakningskompani. Förbanden leds av bataljonstaben, som understöds av betjäningsförbandet ledningsplutonen. Utöver det finns en flyggrupp och en båtpluton. FRO Södermanland rekryterar till alla nivåer i Hemvärnet - från plutonssignalist till ledningsystembefäl.

För att bli med i Hemvärnet som signalist - skicka ett e-post till FRO Södermanland.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök